شامپو وپودر نانو کارواش بدون دخالت دست

چاپ
پودر نانو و شامپو مکمل کارواش محک محصولی است جدید جهت مصارف کارواش تولید گردیده است.این مواد شستشو (کارواش بدون تماس دست) در اکثر کشورهای جهان و نیز در کشور عزیز مان جایگاه مهمی یافته است. مجموعه موادهای مختلف معدنی و آلی در ترکیبات این پودر و مکمل آن بدون نیاز به کشیدن دست موجب تمیزی و جلای بدنه اتومبیل میگردد اقبال و رویکرد مهم دیگر کارواش داران به به این محصول جاذبه آن در چربی زدایی وقدرت شستشو وپاک کنندگی قوی آن است و مهمتر درکاربردآسان درصرفه جویی و نیزدر جلو گیری ازاتلاف وقت نیروی کارگر میتوان یاد کرد.لذا با صرف کمترین انرژی آب و برق و نیروی کارگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرعت کار شستشو با بهترین نتیجه پایان میگیرد. از این ماده جهت چربی زدایی و شستشو سالن ها و نیز در لنگرگاه‌ها جهت شتشوی عرشه کشتی و نیزقطار و اتومبیل های سنگین و سواری و شستشو ادوات دوده آلود چربی و موادروغنی درکف سالن هامورد استفاده فراوانی قرار می دهند. محک را محک بزنید و کیفیت آنرا به دوستان خود بگویید.