تنه کار:پودر سفید رنگ و شکری که براحتی در آب حل میگردد.تنه کار جهت جوشکاری وروندهگی پرک لحیم در روند مذاب نمودن طلا و نقره کارایی دارد ویژه طلاو نقره سازان